Übersicht

Nummer Name Aikido-Form
1. Shohatto Maegiri -
2. Ukenagashi Ai Hanmi Ikkyo
3. Ushirogiri Kaiten Nage
4. Zengogiri Ai Hanmi Shiho Nage
5. Sayugiri Gyaku Hanmi Shiho Nage
6. Tsuka Osae Gyaku Hanmi Nikyo
7. Tekubi Osae Ai Hanmi Nikyo
8. Kawashi Tsuki Jodan Tsuki Sankyo
9. Tsukekomi Jodan Tsuki Kote Gaeshi
10. Tsume Irimi Nage
11. Sanpo Uchi Kaiten Sankyo
12. Shiho Yokomen Uchi Shiho Nage
13. Nukiawase Yokomen Uchi Gokyo
14. Todome Yonkyo
15. Suemonogiri -

 

Quelle: Russ, Michael (2006): Aikido Toho Iai, ISBN 3-89899-136-9